auta2


Regulamin wynajmu

1. Minimalny wiek kierowcy –21 lat (prawo jazdy minimum 1 rok).
2. Wyjazdy poza granicę Polski są niedozwolone.
3. Najemca wypożycza samochód z paliwem i z taką zawartością zobowiązuje się go zwrócić.
4. Samochody są wynajmowane bez prawa odstępowania ich osobom trzecim.
5. Kosztem naprawy uszkodzonych opon obciążony jest najemca.
6. Za wszelkie uszkodzenia pojazdu, które nie są pokrywane przez ubezpieczenie, odpowiedzialność materialną ponosi
    najemca.
7. Przedłużenie czasu najmu wymaga zgody wypożyczalni.
    Brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia najmu i brak zwrotu auta w ciągu 24 godzin od zakończenia umowy
    powoduje zawiadomieniem Policji (przywłaszczenie samochodu –art. 284 kk).
8. Najemca zobowiązuje się do:
 -   codziennej obsługi samochodu;
 -   utrzymania samochodu w należytej czystości;
 -   użytkowania samochodu zgodnie z przeznaczeniem;
 -   zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą;
 -   zwrotu samochodu zgodnie z miejscem i czasem określonym w umowie.
9. W przypadku kolizji drogowej należy natychmiast powiadomić wypożyczalnię.
10. W przypadku awarii auta prosimy o pilny kontakt 0048 790011086
11. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo dostarczania samochodu podobnego do zamówionego lub tej samej/wyższej
    klasy, przy zachowaniu wcześniej umówionej ceny.
12. Najemca oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym samochodu i uznaje go za zdatny do użytku zgodnie
    z jego przeznaczeniem.
13. Wszelkie sprawy sporne wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd Rejonowy w Gdańsku.
14. Umowę najmu sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


SMART Wypożyczalnia 2022 © Wszelkie prawa zastrzeżone.